Zryczłtowany zasilek energetyczny - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zryczłtowany zasilek energetyczny

Dodatki mieszkaniowe

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy, mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;

złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;

zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. wynosi:

dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,09 zł/miesiąc;

dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,40 zł/miesiąc;

dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,48 zł/miesiąc.

Uprawnienia do dodatku energetycznego będą ustalane w drodze decyzji administracyjnej na podstawie złożonego wniosku, do którego należy dołączyć umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektronicznej. Należy przy tym pamiętać, że stroną umowy oraz stroną decyzji o dodatku mieszkaniowym musi być ta sama osoba w rodzinie.

W Gminie Kamieniec Ząbkowicki realizacją ustawy zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Bliższych informacji udziela się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - Monika .....................  telefonicznie - 748 

Od 23 lutego 2014 roku Rozporządzeniem Ministra Finansów zniesiono obowiązek uiszczania opłaty skarbowej za wydanie decyzji w sprawie dodatku energetycznego.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego