Zespół interdyscyplinarny - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zespół interdyscyplinarny

Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

ma na celu skupienie przedstawicieli wszystkich instytucji i służb z terenu miasta, których wspólne działania mogą kompleksowo przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy domowej;
ma na celu stworzenie systemu wsparcia dla osób i rodzin, gdzie występuje zjawisko przemocy;
zespół służy przede wszystkim osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, ale także specjalistom pracującym w tym obszarze. Powołanie w mieście zespołu jest też pewnym usystematyzowaniem działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
dzięki współpracy interdyscyplinarnej tworzy się platforma współpracy między instytucjami oraz buduje się społeczne zaufanie do kompetencji instytucji pomagających;

z ustawy:
- zadaniem zespołu (w myśl ustawy z 2010 r.) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności poprzez:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie (art. 9b ust.2)

Co to jest "Niebieska Karta" i jak to działa?

Jest to procedura, której celem jest zatrzymanie przemocy. Początkiem procedury jest założenie "Niebieskiej Karty A". Można to zrobić podczas interwencji policji w domu, można też udać się osobiście na posterunek i tam policja również może założyć Niebieską Kartę. Oprócz policji w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie Niebieską Kartę zakładają również:

ośrodki pomocy społecznej
placówki oświatowe - szkoły, przedszkola
placówki służby zdrowia - przychodnie, szpitale
gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

Przy założeniu "Niebieskiej Karty A" osoba pokrzywdzona otrzymuje formularz o nazwie "Niebieska Karta B" z informacjami gdzie dodatkowo może otrzymać pomoc. Po założeniu "Niebieskiej Karty A" przez służby, karta jest przekazywana do Zespołu Interdyscyplinarnego. Po zapoznaniu się z kartą Zespół zaprasza osobę doznającą przemocy na spotkanie, na którym wspólnie z osobą pokrzywdzoną buduje plan pomocy dopasowany do jej potrzeb oraz uzupełniana jest "Niebieska Karta C". W planie pomocy może znaleźć się np. monitoring sytuacji rodzinnej przez dzielnicowego lub pracownika socjalnego, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, złożenie wniosków do sądu.

W kolejnym etapie Zespół wzywa osobę, co do której istnieje podejrzenie stosowania przemocy na rozmowę dotyczącą konsekwencji stosowania przemocy oraz uzupełniania jest "Niebieska Karta D". Po przeprowadzeniu rozmów z osobami których dotyczy Niebieska Karta realizowany jest plan pomocy.

Niezależnie od prowadzonej procedury Niebieskiej Karty jeśli czujesz się zagrożona/y lub istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa warto wezwać policję.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele policji, ośrodka pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań wymienionych podmiotów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego