Wykaz dokumentów wymaganych do wniosku 500+ - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wykaz dokumentów wymaganych do wniosku 500+

Rodzina 500+
Wykaz dokumentów wymaganych do wniosku 500+

  1. dowód osobisty
  2. akt urodzenia dziecka
  3. orzeczenia, wyroki sądowe o rozwodzie, alimentach oraz o ustaleniu opiekuna prawnego, odpis zupełny urodzenia dziecka, gdy ojciec jest nieznany.
  4. dowody na płacenie alimentów komuś spoza rodziny.
  5. zaświadczenia z gminy o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy za 2014r.
  6. orzeczenia o niepełnosprawności dziecka
  7. W przypadku utraty zatrudnienia - świadectwa pracy oraz pity-11 za 2014r.
  8. W przypadku uzyskania dochodu po roku 2014 – zaświadczenie z drugiego miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty przez człona rodziny – zaświadczenie od pracodawcy, zaświadczenie z PUP o wysokości zasiłku dla bezrobotnych bądź stypendium dla bezrobotnych, odcinek z renty

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko należy dołączyć:

1) kserokopia dowodu osobistego
2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
3) orzeczenie o niepełnosprawności albo umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
4) dokumenty stwierdzające wysokość dochodów rodziny, w tym odpowiednio:
a) PITy-11 za 2016r.
b) w przypadku uzyskania dochodu w 2016r. – umowa o pracę
c) w przypadku uzyskania dochodu po roku 2016 – umowa o pracę + zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie za pierwszy, pełny przepracowany miesiąc
d) w przypadku utraty dochodu – świadectwo pracy
e) zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego
f) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego
5) w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci:
a) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka
b) wyrok sądu zasądzający alimenty
- w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów lub otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.
c) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany
6) zaświadczenie z GOPS o wysokości pobranych stypendiów za 2016r.
- w przypadku pobierania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych stypendium w szkole za 2016r. zaświadczenie, iż uczeń pobierał stypendium i w jakiej wysokości.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego