Stypendium szkolne - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

Idź do spisu treści

Menu główne:

Stypendium szkolne

Stypendium i zasiłki szkolne

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać:

  • uczeń szkoły publicznej i niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacz publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;

  • wychowanek publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim spełnianie obowiązku szkolnego, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizacje obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest;

spełnienie kryterium dochodowego tj, dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć:
* 351 zł netto do 30 września 2012 r,
* 456 zł netto od 01 października 2012 r,
* 514 zł netto od 01 października 2015 r.

występowanie w rodzinie: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, występowania w rodzinie alkoholizmu lub narkomanii, rodzina niepełna, wystąpienia zdarzenia losowego.

Wnioski winny być złożone do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Dochód ustalamy na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej w art. 8 ust. 3-13.

Stypendium udzielane jest formie wskazanej we wniosku.

Stypendium będzie wypłacane po otrzymaniu dotacji z Ministerstwa Finansów na podstawie oryginalnych faktur wystawionych na wnioskodawcę, opiewających na kwotę nie mniejszą (może być wyższa), niż wskazana w decyzji oraz zgodnych z wnioskowaną formą stypendium.

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku śmierci jednego lub obojga rodziców, utraty mienia znacznej wartości, wystąpienia wydatków związanych z nagłą ciężką chorobą w rodzinie, innych szczególnych okoliczności. O wysokości zasiłku szkolnego decyduje Burmistrz Miasta kierując się indywidualną ocena skutków zdarzenia losowego.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego