Dostęp do informacji publicznej - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dostęp do informacji publicznej

RODO - ochrona danych osobowych

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej niezamieszczonej w BIP Kamieniec Ząbkowicki - Informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS a także nie została udostępniona w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniana jest wszystkim zainteresowanym na wniosek, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. 2016 poz. 1764 tj. z dnia 26 października 2016r.):
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej OPS Kamieniec Ząbkowicki, jest udostępniana na wniosek złożony przez zainteresowaną osobę, z zastrzeżeniem, że informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jednak informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, GOPS w Kamieńcu Ząbkowickim powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje GOPS, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

4. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, GOPS będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, OPS może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. GOPS powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego