Deklaracja dostępności cyfrowej - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

Idź do spisu treści

Menu główne:

Deklaracja dostępności cyfrowej


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Deklaracja dostępności cyfrowej strony: www.opskamieniec.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848)

Dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://www.opskamieniec.naszbip.pl/
Data publikacji strony internetowej OPS: marzec 2016r..
Data ostatniej istotnej aktualizacji: sierpień 2020r..

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości ze względu na skanowanie (w latach poprzednich)

Strona http://www.opskamieniec.naszbip.pl/ posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
• wersję kontrastową,
• możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
• widoczny fokus,
• wyróżnienie odnośników.
Na stronie http://www.opskamieniec.naszbip.pl/ można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Skróty [CTRL] oraz [+] pozwalają na powiększanie zawartości strony , [CTRL] oraz [-] służą do pomniejszania zawartości, skrót [CTRL] oraz [ 0 ] powoduje przywrócenie domyślnego skalowania serwisu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, adres e-mail: ops@opskamieniec.pl lub dzwoniąc na numer telefonu (74) 8173051 oraz za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej 57-230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 21.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości zdjęcia lub filmu bez audiodeskrypcji, itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia o tym wnoszącego żądanie, informując kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek: Ośrodek Pomocy Społecznej 57-230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 21 znajduje się na parterze i pierwszym piętrze budynku przy ul. Ząbkowicka 21 w Kamieńcu Ząbkowickim.
Do budynku prowadzi wejście główne (schody cztery stopnie) od strony ulicy.
Pracownicy socjalni, asystent rodziny znajdują się na parterze i piętrze.
Administracja, pracownicy świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, 500+, stypendium, dodatków mieszkaniowych znajdują się na pierwszym piętrze.
Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Dla osób na wózkach dostępny jest hol na parterze.
Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych dla niesłyszących.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego. Za budynkiem jest wyznaczone miejsce postojowe oznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Inf. z dnia 29.09.2020 r

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego