Aktualności - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

Idź do spisu treści

Menu główne:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim
informuje iż od dnia 01.07.2022 r.
można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy 2022-2023:
- zasiłek rodzinny
- specjalny zasiłek opiekuńczy
- fundusz alimentacyjny

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

Komu przysługuje dodatek osłonowy

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:
 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie  przekracza kwoty 2100 zł;
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Dochód ustala się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Gospodarstwo domowe tworzą:
 • gospodarstwo domowe jednoosobowe - osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
 • gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego

Ile wynosi dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
 • 400/500 zł -  dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600/750 zł - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850 zł/1062,50 zł - dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1150 zł/ 1437,50 zł -  przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 Uwaga

Dodatek osłonowy może być przyznany również, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza 2100 zł. w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym. 
Wypłacona zostanie wtedy różnica między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.
Świadczenie nie przysługuje, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.
 
Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego

 • Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.
Jeżeli we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego zostanie podany adres poczty elektronicznej,  informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie przesłana na ten adres.

Jeżeli nie zostanie podany  adres poczty elektronicznej, informację o przyznaniu dodatku osłonowego można odebrać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim 57-230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 21.

Wniosek można złożyć najpóźniej do dnia 31 października 2022 roku

Mieszkańcy Miasta i Gminy Kamieńca Ząbkowickiego mogą  złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w  Ośrodku Pomocy Społecznej 57-230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 21 w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 - 15.00.

 • na formularzu wniosku o przyznanie dodatku osłonowego (dostępnym w siedzibie OPS oraz w na stronie www.opskamieniec.pl)
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy https://epuap.gov.pl/wps/portal (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia się z wykorzystaniem profilu zaufanego)

Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim lub pod nr tel. 535 390 798.


Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1)
 • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2)
 
Utworzono dn. 10 stycznia 2022r
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim uprzejmie informuje, że wnioski na pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 można składać w tutejszym Ośrodku.
Wnioski dostępne są w siedzibie jak i na stronie internetowej Ośrodka.

W związku ze zmianą kryterium dochodowego informuje się, że z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza:

· dla osoby samotnie gospodarującej 1 542,20 PLN,
· dla osoby w rodzinie 1 161,60 PLN

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 42,27 kg w tym: cukier biały, buraczki wiórki, fasolka po bretońsku, herbatniki maślane, groszek z marchewką, mus jabłkowy, kasza jęczmienna, koncentrat pomidorowy, makaron jajeczny, mleko UHT, olej rzepakowy, pasztet drobiowy, płatki owsiane, powidła śliwkowe, filet w oleju, ryż biały, ser podpuszczkowy, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, miód nektarowy

W związku z epidemią COVID 19 prosi się osoby składające wnioski o zachowanie zasad bezpiecznego zachowania i dostosowania się do obowiązujących obostrzeń.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim uprzejmie informuje, iż na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki dystrybucja żywności rozpocznie się od miesiąca marca 2021 r. O dokładniejszych datach wydawania żywności będziemy informować w terminie późniejszym.

Utworzono dn. 08 lutego 2021r


1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim uprzejmie informuje, że wnioski na pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 można składać w tutejszym Ośrodku. Wnioski dostępne sąw siedzibie jak i na stronie internetowej Ośrodka.
W związku ze zmianą kryterium dochodowego informuje się, że z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza:

·  dla osoby samotnie gospodarującej  1 542,20 PLN,
·  dla osoby w rodzinie  1 161,60 PLN
 
W związku z epidemią COVID 19 prosi się osoby składające wnioskio zachowanie zasad bezpiecznego zachowania i dostosowania się do obowiązujących obostrzeń.

2. Zmiana do Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowgo z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących w Podprogramie 2020 ... (pobierz)

Utworzono dn. 22 grudnia 2020r

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 ... (pobierzi)

Utworzono dn. 06 maja 2020r

ZARZĄDZENIE NR 8/2020 Z DNIA 18.12.2020r. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020r. ...(pobierz) 

Utworzono dn. 18 grudnia 2020r

Znajdziesz tutaj aktualne informacje na temat koronawirusa oraz jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich.

1. Jak zapobiec zakażeniu ... (więcej)

2. Informacja dla osób powracających z zagranicy ... (więcej)

3. WAŻNE INFORMACJE - na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronowirusem ... (więcej)

4. Jak skutecznie myć ręce ... (więcej)


Drodzy Mieszkańcy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

zwraca się z prośbą, aby przed wizytą w Ośrodku rozważyć możliwość kontaktu telefonicznego lub e-mail

Informujemy, że wszelkie pytania i problemy możecie Państwo zgłaszać telefonicznie.

tel. 74 8173051

Utworzono dn. 12 marca 2020r.


Pragnę Państwa poinformować, iż wnioski na otrzymanie pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 można już składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Ząbkowickiej 21

Od 27 stycznia rozpoczynamy I turę wydawania żywnościwg. poniższego harmonogramu!!!!!!

- 27 styczeń 2020 r - Kamieniec Ząbkowicki I, Kamieniec Ząbkowicki II

- 28 styczeń 2020 r. - Byczeń, Doboszowice, Mrokocin, Ożary, Pomianów Górny, Sławęcin, Sosnowa, Starczów, Suszka, Śrem, Topola

Utworzono dn. 23 stycznia 2020r.
Podprogram 2019 – opóźnienie rozpoczęcia

Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności ... (pobierz)

Utworzono dn. 28 sierpnia 2019r.

KOMUNIKAT DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 maja 2021 r. można składać:
od 1 lipca br. drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny: empatia.mrpips.gov.pl,
 • udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: PUE ZUS,
 • systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone ustawą wymogi

Od 1 sierpnia br. drogą tradycyjną – papierową

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kamieńcu Ząbkowickim w godzinach pracy, tj.
poniedziałek 7.30 -16.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.00

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Formalnie wniosek należy wypełnić na wszystkie uprawnione dzieci.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie:

• od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.08.2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31.10.2019 r.;
• od dnia 01.09.2019 r. do dnia 30.09.2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 30.11.2019 r.;
• od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31.12.2019 r.

Informacja o przyznaniu świadczenia będzie wysłana na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim pod nr tel. 74 8174798

Utworzono dn. 26 czerwca 2019rProgram „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.
Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.
Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).
Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” - będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny http://empatia.mrpips.gov.pl/ oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie "Dobry Start" i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.


W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Podlega egzekucji, ale nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Od 1 sierpnia 2018r. wnioski w formie papierowej można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26

Wnioski do pobrania:
1. Wzór wniosku...(PDF: 120 kB)
2. Załącznik do wniosku...(PDF:..100 kB)

Utworzono dn. 15 czerwca 2018r

Utworzono dn. 27 listopada 2017r

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim,
informuje iż od dnia 01 sierpnia 2017 r.
można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy :
- świadczenie wychowawcze (500+)
- zasiłek rodzinny
- specjalny zasiłek opiekuńczy
- fundusz alimentacyjny


Utworzono dn. 03 sierpnia 2017r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Utworzono dn. 23 maja 2017r.


-------------------------------------------------------------------------------------------------


Komunikat w sprawie ustawy "Za życiem"

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Ustawa przewiduje jednorazowe wsparcie w wysokości 4 tysięcy złotych z tytułu urodzenia żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Okres zasiłkowy 2016/2017

Stypendium Szkolne


 "Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim pok. nr  6 od dnia 24.08.2016 oraz Wniosek do pobrania .... (PDF, 140 KB)

Szczegóły dotyczące kryteriów przyznawania stypendium szkolnego oraz terminów składania wniosków znajdują się w zakładce 'stypendium i zasiłki szkolne' "
  
Utworzono dn. 18 sierpnia 2016r.

------------------------------------------------------------------------------------
  Utworzono dn. 04 kwietnia 2016r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------Program "Rodzina 500+" Wnioski można składać już od 1 kwietnia 2016 r. znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa.


Wnioski można składać już od 1 kwietnia 2016 r.

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM
57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI, ZĄBKOWICKA 26
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - szczegóły w zakładce Nabór pracowniuków
Utworzono dn. 07 marca 2016r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Utworzono: czwartek, 03.03.2016r.
          ...........................................................................................................

„Złotówka za złotówkę”

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem ) nie stracą wsparcia finansowego państwa. Od 2016 r. działa zasada “Złotówka za złotówkę”, dzięki której ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł. Świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” nie będzie niższa niż 20 zł.

Zmiany obejmą też rodziny, które nie mają obecnie prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią z wnioskiem o wsparcie.

Szczegóły w zakładce Świadczenia rodzinne.

Utworzono: środa, 02.03.2016r.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego